[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CAISTUDIO.INFO >>คลังสื่อ CAI
<< หน้าหลัก / Home >>

  << ข่าว ประชาสัมพันธ์ / News >>

เผยแพร่ผลงาน
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน

พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561


 ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD

ผู้ศึกษาค้นคว้า      ว่าที่ร้อยตรีพีร์ระวัชล์  ดอนมงคล

สถานศึกษา      โรงเรียนบ้านหาดรั่ว  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต  2

ปีที่ศึกษา           2560

บทคัดย่อ

             การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีความมั่นใจ               ในการทำงาน ได้ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร พัฒนาทักษะทางสังคม  มีการวางเป้าหมายของกลุ่มก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มมีคะแนนสูงขึ้น  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 

 

 

1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค  STAD  และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

โรงเรียนบ้านหาดรั่ว  ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค  STAD  กลุ่มเป้าหมาย  ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560   โรงเรียนบ้านหาดรั่ว  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต  2  จำนวน  16  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  จำนวน  9  ชุด  2)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง เศษส่วน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้

ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD จำนวน 18 แผน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 18 ชั่วโมง

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ 

ได้ค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง  0.57 – 0.80  ค่าอำนาจจำแนก (B)  อยู่ระหว่าง  0.25 – 1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.74  และ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5  ระดับ  จำนวน  20  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก  (rxyตั้งแต่  0.3 6 - 0.78  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.87  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบที  (t – test)   

 

 

           ผลการศึกษาค้นคว้า  ปรากฏดังนี้

 

                1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD

มีประสิทธิภาพ  E1/E2  เท่ากับ  86.22/85.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

               2นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

               3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านหาดรั่ว  มีระดับความพึงพอใจ

ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD

 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.68 , S.D. = 0.48) 

         โดยสรุป  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD

ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ทำให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอน            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นเข้าชม : 217


เผยแพร่ผลงาน 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน 30 / ส.ค. / 2561
      รายงานการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 / ก.ค. / 2561
      เผยแพร่ผลงาน 30 / มิ.ย. / 2561
      ประชาสัมพันธ์ cai มาใหม่ 11 / มี.ค. / 2559
      เผยแพร่ผลงาน 25 / ส.ค. / 2558


Powered by : PHP | Mysql | MAXSITE 1.10 | Design by : JP_Graphic [E-mail : webmaster@caistudio.info]