[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CAISTUDIO.INFO >>คลังสื่อ CAI
<< หน้าหลัก / Home >>

  << ข่าว ประชาสัมพันธ์ / News >>

เผยแพร่ผลงาน
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

อังคาร ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561


รายงานการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื่อง  การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก Flash Professional CS6

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่

ผู้ศึกษา  นายสุชาติ  เวียงชัย

บทคัดย่อ

            การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก Flash Professional CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์  และ (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก อำเภอวัวงชิ้น จังหวัดแพร่  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560  จำนวน  9  คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก Flash Professional CS6  (2)  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบคู่ขนาน   และ (3) บบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

            ผลการศึกษาพบว่า (1) ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก Flash Professional CS6  มีประสิทธิภาพ 80.47/81.19 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  (2)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีคุณภาพในระดับมาก

คำสำคัญ  การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก Flash Professional CS6  มัธยมศึกษา ขยายโอกาส

 เข้าชม : 798


เผยแพร่ผลงาน 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน 30 / ส.ค. / 2561
      รายงานการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 / ก.ค. / 2561
      เผยแพร่ผลงาน 30 / มิ.ย. / 2561
      ประชาสัมพันธ์ cai มาใหม่ 11 / มี.ค. / 2559
      เผยแพร่ผลงาน 25 / ส.ค. / 2558


Powered by : PHP | Mysql | MAXSITE 1.10 | Design by : JP_Graphic [E-mail : webmaster@caistudio.info]