[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CAISTUDIO.INFO >>คลังสื่อ CAI
<< หน้าหลัก / Home >>

  << ข่าว ประชาสัมพันธ์ / News >>

เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน

เสาร์ ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561


กิตติกรรมประกาศ

 

รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักธรรมน่ารู้ สำหรับนักเรียน
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ซา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จได้ด้วยความกรุณา
จาก นายธนะชัย  บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
5 ที่ให้ข้อคิด คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนทำให้รายงานฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ ผู้รายงานขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แนวทางที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณคณะครู โรงเรียนบ้านแม่ซาทุกคน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ครอบครัวที่ให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจด้วยดีเสมอมา และขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลสำหรับการศึกษา

คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากการศึกษาครั้งนี้ ขอมอบเป็นกตเวทิตาคุณแด่บิดา มารดา พี่น้อง ครอบครัว ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้ผู้รายงานจนได้รับความสำเร็จตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 


                                                                                   รุ่งโรจน์   เทพสุธา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง          :   รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องหลักธรรมน่ารู้ สำหรับนักเรียน

                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ซา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ศึกษา           :   นายรุ่งโรจน์  เทพสุธา

ตำแหน่ง          :   ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแม่ซา

ปีการศึกษา      :   2560

 

 

บทคัดย่อ

 

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องหลักธรรมน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ซา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องหลักธรรมน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องหลักธรรมน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ซา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักธรรมน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ซา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการศึกษา ใช้ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (µ)ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (    ) ค่าร้อยละ (Percentage) และการหาประสิทธิภาพ /  

 

ผลการศึกษา

จากผลการศึกษาพบว่า

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องหลักธรรมน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านแม่ซา
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ โดยมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.41/85.11 และผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องหลักธรรมน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.82 แสดงว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

                    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ซา หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องหลักธรรมน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ซา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน 13.86 ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน 25.53 ค่าร้อยละของคะแนนก่อนเรียน 46.22 และค่าร้อยละของคะแนนหลังเรียน 85.11 โดยมีความก้าวหน้าถึงร้อยละ 38.89

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ซา มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.68เข้าชม : 959


เผยแพร่ผลงาน 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน 30 / ส.ค. / 2561
      รายงานการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 / ก.ค. / 2561
      เผยแพร่ผลงาน 30 / มิ.ย. / 2561
      ประชาสัมพันธ์ cai มาใหม่ 11 / มี.ค. / 2559
      เผยแพร่ผลงาน 25 / ส.ค. / 2558


Powered by : PHP | Mysql | MAXSITE 1.10 | Design by : JP_Graphic [E-mail : webmaster@caistudio.info]