[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CAISTUDIO.INFO >>คลังสื่อ CAI
<< หน้าหลัก / Home >>

  << ข่าว ประชาสัมพันธ์ / News >>

เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน

อาทิตย์ ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2558


 บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง               รายงานการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม ชุดพระธรรมนำสุข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้รายงาน         นายศักดิ์ชัย แสนพิลุม

ตำแหน่ง               ครู  คศ.  2  วิทยฐานะชำนาญการ

ปีการศึกษา          2557

 

                     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม       

ชุดพระธรรมนำสุข    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม ชุดพระธรรมนำ

สุข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ที่มี

ต่อการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่แม่ตะละเหนือ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1      

ปีการศึกษา 2557 จำนวน 9  คน

                 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม ชุดพระธรรมนำสุข จำนวน 9 เล่ม

แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 13 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความ

พึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการรายงานใช้ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) และการหาประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม ชุดพระธรรมนำสุข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ โดยมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.31/82.77

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ หลังการเรียนด้วยหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม ชุดพระธรรมนำสุข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน 7.67 ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน 16.78 ค่าร้อยละของคะแนนก่อนเรียน 38.83 และค่าร้อยละของคะแนนหลังเรียน 83.89 โดยมีความก้าวหน้าถึงร้อยละ 45.06 และค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม ชุดพระธรรมนำสุข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7387 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 73.87

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม ชุดหลักธรรมนำสุข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการเรียนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.61เข้าชม : 24796


เผยแพร่ผลงาน 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน 30 / ส.ค. / 2561
      รายงานการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 / ก.ค. / 2561
      เผยแพร่ผลงาน 30 / มิ.ย. / 2561
      ประชาสัมพันธ์ cai มาใหม่ 11 / มี.ค. / 2559
      เผยแพร่ผลงาน 25 / ส.ค. / 2558


Powered by : PHP | Mysql | MAXSITE 1.10 | Design by : JP_Graphic [E-mail : webmaster@caistudio.info]