[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CAISTUDIO.INFO >>คลังสื่อ CAI
<< หน้าหลัก / Home >>

  << บทความ / Knowledge >>

ความรู้ทั่วไป
กระทรวงไอซีที

อาทิตย์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555


 
กระทรวงไอซีทีเปิดตัวโครงการ Smart Thailand ขยายโครงข่ายใยแก้ว

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 (วันนี้) กระทรวงไอซีทีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Smart Thailand ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีของประเทศไทย โดยโครงการนี้แบ่งย่อยได้ 2 ส่วน 

1) Smart Network ขยายโครงการใยแก้วนำแสงให้ครอบคลุมประชากร 80% ในปี 2558 และ 95% ในปี 2563 ใช้งบประมาณรวม 80,000 ล้านบาท ไม่เฉพาะวางโครงข่ายหลักอย่างเดียว แต่จะพัฒนาอุปกรณ์ให้สามารถบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เป็นจำนวนมากขึ้น 

ตามข่าวบอกว่าโครงข่ายหลักของประเทศไทยครอบคลุมประชากร 87% แล้ว แต่โครงข่ายรอง-อุปกรณ์อื่นๆ ยังน้อย เลยให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้แค่ 33% ของจำนวนประชากร (คงเป็นคำตอบได้ว่าทำไมเวลาไปติด ADSL บางพื้นที่ถึงไม่สามารถให้บริการได้) 

โครงการ Smart Network จะยังแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ

  • การขยายโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เน้นโครงข่ายหลัก และเปิดให้เอกชนมาลงทุนในโครงข่ายรองที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง (last mile) โครงการนี้แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ เฟสแรก 2555-2558 เน้นปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของโครงข่ายที่มีอยู่แล้ว และเฟสสอง 2559-2563 ลงทุนติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงเพิ่มเติม ไปยังพื้นที่ที่ยังไม่มี โดยเฉพาะภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • การจัดตั้งหน่วยงานบรอดแบนด์แห่งชาติ (National Broadband Network Company หรือ NBNCo) เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่รวบรวมโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงข่ายของรัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคม ได้แก่ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากมาบริหารเพื่อให้มีการบริหารและการลงทุนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน 

2) Smart Government ส่งเสริมบริการและธุรกรรมออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐบาล โดยขั้นแรกจะเน้นบริการพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน 4 อย่าง ได้แก่


1.บริการ Smart - Education เป็นการพัฒนาและส่งเสริมการขยายโครงข่ายการให้บริการการศึกษาไปยังโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 
2.บริการ Smart - Health เป็นโครงการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลทางไกลผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

3.บริการ Smart - Government เป็นโครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการทะเบียนราษฎร์ออนไลน์ โดยขยายการให้บริการภาครัฐ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

4.บริการ Smart - Agriculture เป็นโครงการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร โดยให้บริการข้อมูลทางการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (Kiosk) ตามแหล่งชุมชนของแต่ละตำบล และการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ รวมถึงการส่งเสริมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับการเพาะปลูก 

ข้อมูลจาก : blognone.comเข้าชม : 75208


ความรู้ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      กระทรวงไอซีที 26 / ก.พ. / 2555
      ฮ บังคับ ด้วย iPhone หรือ iPad ราคาพันกว่าบาทเอง 7 / ส.ค. / 2554
      ข้อควรรู้ก่อนประกอบคอมพ์ด้วยตัวเอง 25 / มี.ค. / 2554
      Windows 8 3 / มี.ค. / 2554
      Google TV 24 / ต.ค. / 2553


Powered by : PHP | Mysql | MAXSITE 1.10 | Design by : JP_Graphic [E-mail : webmaster@caistudio.info]