[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by CAISTUDIO.INFO >>คลังสื่อ CAI

สมุดเซ็นเยี่ยม  
ฟรี ภาพประกอบสื่อการสอน  
รวม Link ดาวน์โหลดน่าสนใจ  
เว็บเพื่อนบ้าน  
คู่มือส่วนของสมาชิก  
คู่มือใช้งานกระดานถาม-ตอบ  
สำหรับสมาชิก Login เข้าระบบ
   
ชื่อผู้ใช้ :
 
รหัสผ่าน :
 
  ล็อคอินแบบถาวร
 
 
   
 
<< กันยายน 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Admin ผู้ดูแลระบบ

5 สมาชิกล่าสุดจาก 39685 ท่าน
คุณ : Tongsai
คุณ : Dearis
คุณ : antylaksana
คุณ : mhomlosoman
คุณ : nattapong_2p

  สำนักเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
  ดูเว็บดีดอทคอม
  สารานุกรมสำหรับเยาวชน
  OฺBEC LMS
  Pil Obec
  E-BOOK
  สหวิชาดอทคอม
  Skoool.th
  ภาษาไทย ภาษาทอง
  ศูนย์รวมสื่อ
  ห้องเรียนทันข่าว
 

นวัตกรรมทางการศึกษา

 

WBI เรื่องอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

 

เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ครูอภิวัฒน์

 

บทเรียนออนไลน์
ครูอัมพร

 

เครือข่ายการเรียนคณิตศาสตร์
ครูเกรียงไกร มาตรมูล

 

พัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
ครูเเสถียร วิเชียรสาร

Social Media : อ.จิรพงษ์
Blog : Kruji.wordpress.com Facebook Youtube Twitter Flickr
Scribd Slideshare SkyDrive Google Doc Google Analytics
Hotmail Gmail Smeducation

  << กระดานถาม ตอบ / Webboard >>
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โดย : sknooknik   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561   


 ชื่อผลงาน                            ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้นำเสนอ                            นางสาวศรัญญา   เก่งกล้า      ตำแหน่ง   ครูชำนาญการ

หน่วยงานที่สังกัด                    โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

                                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้                ภาษาไทย

ปีการศึกษา                          2560

 

บทคัดย่อ

       

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 8 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design ใช้ระยะเวลาทดลอง  20 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยาก-ง่ายระหว่าง 0.24 – 0.88 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.21 – 0.74 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ              ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการวิจัยพบว่า

          1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.75/85.62  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 10.12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50.62  และหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 17.12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.62  และมีความก้าวหน้าเฉลี่ย 7.00 คิดเป็นร้อยละ 69.17

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยพิจารณาทั้งภาพรวมและเป็นรายข้อ  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับ มาก

 เข้าชม : 905
 

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :

CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI
  <a href="http://www.caistudio.info" target="_blank" ><img src="http://www.caistudio.info/images/banner/link_caistudio.gif" alt="CAISTUDIO.INFO คลังสื่อ CAI" border="0"></a>
 

ต้องการติด Banner เพื่อ Link มายังเว็บของเรา
คัดลอก Code ด้านซ้ายมือ ไปวางที่เว็บของท่าน
ต้องการ Banner แบบอื่น คลิกที่นี่

  Powered by : PHP | Mysql | MAXSITE 1.10 | Design by : JP_Graphic [E-mail : webmaster@caistudio.info]